Nationale en internationale organisaties

Maak kennis met de internationale en Europese organisaties alsook met de meer lokale groeperingen die helpen bij de promotie van osteopathie.

Internationale organisaties

OIA - Osteopathic International Alliance

De OIA (Osteopathic International Alliance) was oorspronkelijk een Amerikaanse organisatie gesticht in 2005 in Illinois (USA). De laatste jaren heeft deze organisatie zich geheroriënteerd, waarbij Europese, Australische, Nieuw-Zeelandse en Japanse vertegenwoordigers als leden van de algemene vergadering zijn opgenomen en ook kunnen zetelen in de raad van bestuur. Er is recent ook een sterke toenadering tussen de osteopaten en de artsen-osteopaten ontstaan waarbij de verschillen en de gelijkenissen op een evenwichtige manier beschreven zijn. De OIA heeft aan geloofwaardigheid gewonnen en is onlangs als raadgevende partner opgenomen binnen de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie).

De doelstellingen van de OIA zijn :

  • de principes en de praktijk van de osteopathische geneeskunde wereldwijd te promoten;

  • het onderwijs en het wetenschappelijke onderzoek te stimuleren;

  • het inrichten en sponsoren van wetenschappelijke en educatieve symposia;

  • het wereldwijd verzamelen en verspreiden van accurate informatie i.v.m. het beroep;

  • consultatief orgaan voor internationale organisaties.

EFFO - European federation and forum for osteopathy


De European Federation and Forum for Osteopathy (EFFO) bevordert de normen, de regulering en de erkenning van de osteopaten in Europa.

De organisatie verenigt de belangrijkste beroepsverenigingen en Europese regelgevende instanties die samenkomen om de rol die de osteopaten in de volksgezondheid en het algemeen welzijn spelen, te kennen en erkennen en om de hoge normen op vlak van osteopathische zorg en patiëntveiligheid te garanderen.

De EFFO vertegenwoordigt de osteopaten en de osteopathische instellingen van 22 Europese landen.

De EFFO is de fusie van de European Federation of Osteopaths (EFO) en de Forum for Osteopathic Regulation in Europe (FORE) die zich in maart 2018 verwezenlijkte. Deze 2 verenigingen hadden een gemeenschappelijk doel: de regulering van de osteopathie in Europa.

Korte geschiedenis van EFFO

De Belgen hebben vanaf het ontstaan van de EFO een vooraanstaande rol gespeeld. De EFO werd op 14 augustus 1992 bij Koninklijk Besluit als internationale vereniging zonder winstoogmerk erkend in het Belgisch Staatsblad.

De EFO wil ervoor zorgen dat de kwaliteit van het beroep van osteopaat beantwoordt aan de verwachtingen en de eisen van de moderne medische wereld. Op deze manier kan de veiligheid en de vrije keuze van de patiënten optimaal gewaarborgd worden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met EUROCAM (network of European CAM patients organisations, medical doctors practising CAM and trained CAM practitioners) en de Europese Commissie. Daarbij biedt de EFO ondersteuning aan de beroepsorganisaties van osteopaten die in hun respectieve landen streven naar een officiële erkenning van hun beroep. Naar het voorbeeld van andere gezondheidsdisciplines, wenst zij een logische integratie in alles wat de moderne geneeskunde te bieden heeft. Het spreekt voor zich, dat om dergelijke houding te ondersteunen en te argumenteren, zij een opleiding van master-niveau vooropstelt. Zij eist ook het respecteren van de deontologische en de ethische code ten dienste van een eerstelijnsberoep met een hoge graad van verantwoordelijkheid en met specifieke competenties.

De Europese Federatie van Osteopaten ijvert naar harmonisatie van de opleiding tot osteopaat in de schoot van de verschillende onderwijsinstellingen. Hierbij wordt de richtlijn naar voor geschoven dat een opleiding van master in de osteopathie, minimum 300- en bij voorkeur 360 ECTS dient te worden voorzien (criteria van de Europese vrije onderwijsruimte, het vroegere Bologna-akkoord). Ook binnen het veld van de competenties van de osteopaat wenst de EFO een Europese standaard naar voor te schuiven.

Europese werkgroep het SOPE-document (Scope of Osteopathic Practice in Europe) ontwikkeld. Dit belangrijk referentiewerk werd door alle aangesloten landen geëvalueerd en goedgekeurd. Wie dit document naast ons Beroepscompetentieprofiel legt, dat werd uitgewerkt ten behoeve van het KCE rapport, merkt meteen de belangrijke inbreng van België binnen de EFO.

Het Forum for Osteopathic Regulation in Europe (FORE) is een vereniging die ontstaan is in 2005, uit contacten tussen de General Osteopathic Council (GOsC), de officiële organisatie van de Britse osteopaten, en enkele representatieve organisaties voor osteopathie uit landen op het Europese continent.
Naast en samen met de EFO ijvert FORE voor de regulering van de osteopathie binnen Europa.

Beide verenigingen werken sedert 2011 gezamenlijk aan het CEN-document (CEN/TC 414 - Project Committee - Services in Osteopathy). In 2015 is dit document is de norm geworden, die door nationale instanties kan gebruikt worden bij het uitwerken van hun regelgeving betreffende het beroep, vooral dan in landen waar de osteopathie nog geen enkele vorm van erkenning geniet.

Sindsdien werd deze norm in 33 landen gepubliceerd die leden hebben bij het CEN. EFFO is lid van de Osteopathic International Alliance (OIA), de belangrijkste organisatie voor de ontwikkeling en de vereniging van het beroep op mondiaal niveau.

Nationale organisaties

GNRPO - Groepering Nationaal en Representatief voor de Professionele Osteopaten

Aanvankelijk werd het GNRPO in 2000 opgericht om alle door de Raad van State erkende beroepsverenigingen van osteopaten te groeperen en gemeenschappelijke criteria en doelstellingen vast te leggen. Vervolgens fusioneerden verschillende grote beroepsverenigingen in de jaren na 2010 tot Osteopathie.be en voldeden zo aan de primaire doelstelling van het GNRPO. De statuten van het GNRPO werden nadien gewijzigd om het doel van deze vzw te beperken tot de organisatie en het beheer van de bijscholing en de nationale wachtdienst voor osteopaten. 

Momenteel heeft het “osteoplatform” de overlegfunctie tussen de verschillende erkende beroepsverenigingen overgenomen, zonder evenwel een officieel karakter aan te nemen.

GFO - Groupement Francophone des Ostéopathes

De Groupement Francophone des Ostéopathes is de frantstalige afdeling van de Beroepsvereniging van de Belgische Osteopaten. De nederlandstalige afdeling is het Vlaams Osteopatisch Verbond (VOV).

Zij hebben tot doel om bij te dragen tot een efficiënte solidariteit tussen de leden van de beroepsvereniging en tussen de leden en de raad van bestuur van de beroepsvereniging. Zij organiseren voordrachten en cursussen binnen het kader van de voortgezette vorming.
Hierdoor dragen zij bij tot de studie en de officiële erkenning van de osteopathie. Hiertoe organiseren zij ook verschillende activiteiten die op een of andere manier interessant kunnen zijn voor osteopaten of voor de osteopathie.
Tot slot organiseren zij ook meer ludieke activiteiten met als enig doel om collega’s ook te ontmoeten in een ontspannen sfeer.

De GFO wordt bestuurd door een raad van bestuur (RvB) van minstens 3 en maximum 9 leden. Twee vervangers kunnen voorzien worden.
De GFO kiest een voorzitter
De RvB kiest een bestuurder die zich kan laten verkiezen door de Algemene Vergadering in de RvB van de BVO

Contact : gfo@osteopathie.be

  • Marie Marth Van Keirsbilck - Voorzitter

  • Marc Theunissen

  • Maxime Lejour

  • Marie-Charlotte Delforge

VOV - Vlaamse osteopathisch Verbond

Le VOV ou Vlaamse osteopathisch Verbond est l'équivalent néerlandophone du GFO.

Si vous êtes intéressés de faire partie du VOV, vous pouvez contacter eric.dobbelaere@osteopathie.be

GOL - Groupement des Ostéopathes de Liège

Meer information op de website van GOL : www.osteopathesliege.be