Waarom voor osteopathie kiezen?

Osteopathie is de niet-conventionele geneeswijze waarop de Belgen het meest beroep doen. Het is een veilige behandelmethode, uitgevoerd door hoog gekwalificeerde gezondheidsprofessionals. Meer en meer wetenschappelijke studies tonen de effectiviteit aan. De tevredenheid van de patiënten betreffende de behandeling voor verschillende indicaties is het hoogst van alle medische disciplines.

Veiligheid van de patiënt

Osteopathie is een veilige behandelmethode. Gezien er zo goed als geen schadegevallen zijn is de burgelijke aansprakelijkheidsverzekering van een Belgische osteopaat één van de laagste van het medische corps.

Gezien het zeer geringe aantal ongevallen is er ook weinig onderzoek hierrond gevoerd. Het schaarse onderzoek toont aan dat er weinig tot geen neveneffecten zijn na een osteopathische behandeling. Als er al ongewenste effecten worden gemeld, zijn deze meestal zeer mild en van korte duur (zoals stijfheid, vermoeidheid, lichte hoofdpijn...).

Voor wat betreft de in de media veelbesproken en sterk gevreesde nekmanipulaties, bestaat er eenvoudigweg te weinig cijfermateriaal uit klinische studies om tot een gefundeerde uitspraak te komen.
Basiswetenschappelijk onderzoek vertelt ons dat de mechanische belasting tijdens deze nekmanipulaties niet verantwoordelijk kan geacht worden voor de zware complicaties waarvoor wordt gevreesd. Zware verwikkelingen zijn uiterst zeldzaam. Er wordt aangenomen dat de voordelen van manipulatieve interventie voor patiënten met nekpijn, ruim de risico’s overstijgen.

De osteopaat beoefent zijn beroep in overeenstemming met de wet op de rechten van de patiënt (22-08-2002) en verzekert de continuïteit van zorg (wachtdienst).

Deontologie en klacht

Alle beroepsverenigingen hebben een klachtensysteem en een ethische commissie. Die zorgen ervoor dat de principes en de deontologie van het beroep worden nageleefd. Onze leden leven deze deontologische code na.
De beroepsvereniging beslist over de te nemen maatregelen ten aanzien van de leden.

Indien u een vraag of een klacht wil indienen, kunt u die verzenden via het contactformulier. Wij antwoorden zo snel mogelijk. In de osteopathie wordt er gebruik gemaakt van talrijke en gevarieerde technieken. Bij twijfels of vragen in verband met een gebruikte techniek, aarzel dan niet de vereniging te contacteren of er met een andere osteopaat over te spreken.

Jaarlijks raadplegen ongeveer een miljoen Belgen een osteopaat.

Sciensano voert om de drie tot vijf jaar een Belgisch gezondheidsonderzoek uit waarin het gebruik van gezondheidsdiensten wordt besproken. Een onderdeel hiervan is het gebruik van niet-conventionele geneeskunde in België. Uit het onderzoek in 2018 bleek dat 8,4% van de bevolking in de voorbije 12 maanden een osteopaat had geconsulteerd. Dat wil zeggen dat jaarlijks ongeveer een miljoen Belgen beroep doen op ons. Drie kwart van deze groep bezoekt de osteopaat verschillende keren per jaar. Al deze patiënten zijn naar schatting goed voor 3 tot 4 miljoen osteopathie-raadplegingen op jaarbasis. Momenteel geven Belgische patiënten jaarlijks tussen de 150 en 180 miljoen euro uit aan osteopathische zorg. Daarmee is osteopathie met verve de meest geraadpleegde niet-conventionele geneeswijze (acupunctuur staat op plaats 2 met 1,9%). 

Uit een onderzoek naar het imago en de bekendheid van osteopathie in België, uitgevoerd door iVOX in 2019, blijkt dat 20% van de Belgen (tussen18 en 65 jaar) een osteopaat consulteerde in 2018 en dat 64% overweegt om een osteopaat te consulteren.

De tevredenheid van de patiënt over osteopathie haalt de hoogste score binnen de zorgberoepen.

Wat is het profiel van een Belgische osteopaat?

Uw osteopaat is een hoog opgeleide zorgverlener met heel wat competenties als osteopathische expert, communicator, gezondheidswerker, student, pleitbezorger voor gezondheid, manager en professional. Hij of zij schoolt zich constant bij en is voornamelijk werkzaam als zelfstandige in een private praktijk. Uw osteopaat neemt zijn diagnostische taak zeer ernstig. En zal met u overwegen of u al dan niet in aanmerking komt voor behandeling. Indien nodig wordt u doorverwezen.


Hieronder vindt u het meest recente rapport over het profiel van de osteopathie in België, en bij uitbreiding ook dit van de Benelux.

Sluit de osteopathie aan bij de wetenschappelijke evolutie?

Evidence Informed Osteopathy (EIO) staat voor een osteopathie die haar eigen kennis en ervaring met inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek kritisch aftoetst. Op die manier probeert men voor een concreet probleem een optimale oplossing te vinden of strategie te ontwikkelen. EIO is prioritair voor onze beroepsgroep en maakt integraal deel uit van het academisch onderwijs in de osteopathie.

Het kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) heeft in 2010 een wetenschappelijke studie (KCE-Rapport 148A) “Stand van zaken voor de osteopathie en de chiropraxie in België” gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het merendeel van de patiënten een osteopaat consulteert voor klachten van het bewegingsapparaat (in hoofdzaak rug- en nekklachten) en dat de osteopathie een bewezen effectiviteit heeft voor deze lage rug- en nekklachten. Uit een studie en publicaties in 2018 door prof. Lieven Annemans, gezondheidseconomoom UGent, blijkt dat een osteopathische behandeling van nek- en lagerugpijn niet alleen effectief is, maar tevens kostenbesparend.

Bijkomend wetenschappelijk onderzoek is uiteraard noodzakelijk. Daarin verschilt de osteopathie niet van andere medische beroepen. Door klinisch en fundamenteel onderzoek wil de beroepsgroep voldoende wetenschappelijk bewijs verzamelen ter verbreding van haar indicatiegebied, zodat dit een correctere weerspiegeling geeft van wat door de osteopaat in de alledaagse praktijk ervaren wordt.