Historiek van de beroepsvereniging

In België gaat de praktijk van osteopathie terug tot het begin van de jaren 70. Onze vereniging is ontstaan ​​uit de wens van de pioniers die in het buitenland werden opgeleid, dit nieuwe beroep in België te vestigen en te verdedigen. Osteopathie.be heeft altijd in de frontliin gestaan ​​om de belangen van het beroep te verdedigen op wetgevend, educatief, sociaal en wetenschappelijk gebied.

1975

De eerste osteopaten volgen hun opleiding in Groot-Brittannië. Ze verenigen zich in 1975 in de "Société de Recherche en Thérapie Manuelle", die in 1976 de "Société Belge d'Ostéopathie et de Recherche en Thérapie Manuelle" (SBO-RTM) werd.

1976

De eerste Belgische opleiding in de osteopathie (IWGS) gaat van start. Verschillende andere privé-opleidingen ontstaan in de jaren 80 ​​en met hen zullen ook andere beroepsverenigingen gevormd worden.

1978

De osteopaten die hun opleiding in Frankrijk kregen, richtten de "Association Belge de thérapie Manuelle" op die in 1982 de "Belgische Vereniging van Osteopaten" (ABO) werd.

1981

De vereniging claimt de status van medisch beroep voor osteopathie en wil dat zorg voor iedereen toegankelijk wordt. Daarvoor richt de SBO-RTM sociale dispensaria op.

1986

De SBO-RTM en ABO fuseren op 16 september om de “Belgische Vereniging voor Osteopathie” te worden.

De "Academie voor Osteopathie van België" wordt dezelfde dag opgericht om, onder andere, kwaliteitscriteria vast te stellen voor het onderwijs in osteopathie.

De BVO, die al een opleiding op universitair niveau wou organiseren, start een opleiding op aan de campus van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

1991

De BVO stelt de eerste deontologische code voor osteopaten op.

1993

De Raad van State kent de juridische status van erkende beroepsvereniging toe aan de BVO.

1995

Dit jaar ontstaat het Register voor de Osteopaten van België (ROB) onder de vorm van een vzw.

1996

Het beroep wordt officieel vertegenwoordigd door de Belgische Vereniging voor Osteopathie, bij de consultatieve diensten van het Ministerie van Middenstand. De BVO wordt vervolgens toegelaten door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen (1999).

1997

Het is de beurt aan het Belgisch Register voor de Osteopaten van België (ROB) om het officiële statuut van erkende beroepsvereniging te krijgen.

Minister van Volksgezondheid, Marcel Colla besluit om de verschillende niet-conventionele beroepen waar hij een statuut aan wil toekennen, samen te roepen. Het betreft: osteopathie, homeopathie, acupunctuur en chiropraxie. De verschillende erkende beroepsverenigingen zijn vertegenwoordigd.

1999

De wet-Colla die niet-conventionele geneeswijzen een wettelijke erkenning geeft wordt op 29-04-1999 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

In mei kondigt de Federatie van Socialistische Mutualiteiten aan dat zij, in het kader van hun bijkomende verzekeringen, een gedeeltelijke terugbetaling voor osteopathie organiseren. Beetje bij beetje hebben de andere mutualiteiten dit initiatief gevolgd.

Het is ook in 1999 dat de Belgische Associatie van Klassieke Osteopaten (BAKO) officieel het statuut krijgt van beroepsvereniging.

2002

Op initiatief van de BVO wordt de Groepering Nationaal en Representatief voor Professionele Osteopaten vzw (GNRPO vzw) opgericht (BS 2003) die alle erkende beroepsverenigingen een gesprekplatform geeft en de beroepsgroep in staat stelt eenduidig te communiceren. De wachtdienst en gecontroleerde bijscholing vallen onder de bevoegdheid van deze groepering.

2003

Op 1 januari gebruiken alle mutualiteiten de ledenlijst van de GNRPO. Dit betekent dat enkel die patiënten worden terugbetaald die verzorgd worden door een osteopaat DO die lid is van een erkende beroepsvereniging, lid van de GNRPO.
Doch, door gebrek aan wetgeving omtrent de beoefening van osteopathie en onder dreiging van een aanklacht wegens discriminatie, worden de mutualiteiten verplicht om ook een terugbetaling te voorzien voor de kinesitherapeuten die osteopathische handelingen verrichten.

In hetzelfde jaar bekomt de ROB uiteindelijk het officiële statuut van beroepsvereniging.

De minister van Volksgezondheid erkent de organisaties van niet-conventionele praktijken (beroepsverenigingen), waaronder BVO, BAKO en ROB bij Koninklijk Besluit op 10-02-2003.

2004

Het decreet van de Minister van Onderwijs van de Franstalige Gemeenschap kent aan Osteopathie de academische graad toe van “Complementaire Master”. De Université Libre de Bruxelles (ULB) gebruikt deze kans en opent vanaf het academiejaar 2004-2005 een eerste jaar specifiek voor osteopathie. Dit zal leiden tot een zes-jarige opleiding met een diploma van “Complementaire Master in Osteopathie”.

2007

Op 26 oktober organiseert de GNRPO de Staten-Generaal van de Osteopathie in Brussel. De deelnemende professionelen formuleren hier een gezamenlijk standpunt: osteopathie moet een vrij beroep zijn en complementair zijn binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. Osteopathie moet onderwezen worden aan een universiteit.

2008

In mei komt een conventie tot stand tussen de beroepsverenigingen voor osteopaten en de mutualiteiten die de voorwaarden voor hun tussenkomst in de honoraria van professionele osteopaten voor hun patiënten bepaalt. Deze voorwaarde is, het aan de patiënten afleveren van een officieel attest dat door de mutualiteiten wordt voorgesteld.

De GNRPO wordt officieel lid van de “Nationale Unie der Vrije en Intellectuele Beroepen van België” (UNPLIB). Zij leidt een verzoek tot bescherming van de beroepstitel van osteopaat in bij het Ministerie van Middenstand. Dit dossier zal niet slagen.

Langs de andere kant dagvaarden twee osteopatenorganisaties (ROB en IAO) de Belgische staat omdat de uitvoeringsbesluiten voor de wet Colla nog steeds niet werden uitgevaardigd.

2009

De Staat is veroordeeld tot toepassing van de wet-Colla op straffe van dwangsommen.

De Minister van Volksgezondheid (L. Onkelinx) vraagt een audit over osteopathie in België. Leden van Osteopathie.be worden aangesteld door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) als expert en dit leidt tot een wetenschappelijk rapport van het KCE in 2010 (Rapport 148/A) .

2011

Minister Onkelinx heeft de in de wet Colla (1999) voorziene Kamers voor de niet-conventionele geneeswijzen en Paritaire Commissie samengesteld en ingevoerd. De Kamer Osteopathie is sinds oktober 2011 actief en buigt zich maandelijks over de te behandelen onderwerpen zoals: de definitie van de osteopathie, de toegestane handelingen, de opleiding, de registratie en dergelijke meer. Zij formuleert haar adviezen die worden overgemaakt aan de Paritaire Commissie die de adviezen verder becommentarieert en haar bevindingen zal overmaken aan de minister. Het einde van heel dit proces wordt voorzien tegen 2013.

2014

Het voorstel van de minister van Volksgezondheid om de osteopaten eindelijk te erkennen wordt afgewezen door één enkele partij. Alleen de uitoefening van homeopathie is gereguleerd.

Als gevolg van twee jaren samenwerking in de Kamer voor Osteopathie, zijn verschillende beroepsverenigingen bewust geworden van het belang van een nauwe samenwerking. Na vele maanden werken hebben BAKO, ROB en BVO beslist om zich te verenigen onder het vaandel van de BVBO (Beroepsvereniging van de Belgische Osteopaten).
De raad van bestuur wordt de eerste twee jaar na de fusie paritair samengesteld zodat alle leden van de verschillende verenigingen zich vertegenwoordigd voelen.

Onder voormalig minister van Volksgezondheid De Block moet de beroepsvereniging alles uit de kast halen om te verhinderen dat osteopathie onder voorschrift (en nog steeds zonder terugbetaling) komt.

Er worden ook nauwere contacten met de socialistische mutualiteiten en het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) opgestart om tot een autonoom nationaal register voor osteopaten te komen.

2016

De BVBO vraagt bij het Grondwettelijk Hof de afschaffing van de btw voor medische beroepen. Het proces is aangespannen.

2017

UVO fusioneert met BVBO. Daarmee wordt de BVBO de grootste beroepsvereniging voor Belgische osteopaten met ongeveer 900 leden.

Gezien de verschillende fusies is het bestaan van de GNRPO vzw niet langer relevant als koepelvereniging en wordt ze in 2018 hervormt tot coördinator van bijscholing en wachtdienst.

2018

De BVBO treedt toe tot UNIZO in afwachting opgenomen te worden in de Federatie Vrije Beroepen. Dit belangenplatform is een belangrijke speler ten aanzien van de overheid.

De BVBO investeert in een samenwerking met UGent (prof. L. Annemans) en publiceert in 2018 wetenschappelijke artikels die aantonen dat osteopathie efficiënt en kostenbesparend is voor nek- en lagerugpijn.

Een overeenkomst is ondertekend met de ULB voor de financiering van een onderzoek om de integratiemodellen van osteopathie in multidisciplinaire teams binnen wijkgezondheidscentra te begrijpen.

2019

Sinds 2019 stellen wij onszelf voor onder de merknaam "Osteopathie.be" om zo onze media-impact te zien toenemen in alle regio's van het land.

Een iVox-studie wordt gefinancierd om te bepalen wat de Belgen weten over osteopathie.

2020

Osteopathie.be wordt lid van UCM, de Franstalige zustervereniging van UNIZO.

De regering-Wilmes I is verplicht om, na een arrest van het Europese Hof, de bestaande btw-wet (van 2015) af te schaffen en alle osteopaten vrij te stellen.

Covid treft ons allen in het voorjaar van 2020. Osteopathie.be zorgt ervoor dat haar leden correcte richtlijnen krijgen en meegenomen worden in bepaalde compensaties voorzien door de overheid.

Dit belet evenwel niet dat tegelijk gewerkt wordt aan een totale make-over van het imago van de vereniging. Binnen een professioneel kader worden een nieuwe huisstijl, website, nieuwsbrief en magazine gecreeërd.

2021

In april organiseren we een online internationaal congres over osteopathie voor zuigelingen en premature baby's waaraan 220 deelnemers uit 12 verschillende landen deelnemen.

2022

Vanaf 1 januari worden de osteopaten finaal vrijgesteld van btw op hun ereloon voor osteopathie-behandelingen. Dit als gevolg van een rechtszaak die mee door Osteopathie.be werd aangespannen en waardoor de regering Decroo zich verplicht zag, na interventie van het Europese Hof (Luxemburg), om de bestaande btw-wetgeving te vervangen.

De zetel van de EFFO (de Europese overkoepelende vereniging) wordt overgedragen aan ons secretariaat in Brussel. In 2023 zal de federatie omgedoopt worden tot Osteopathie Europe.