Historiek van de beroepsvereniging

Onze beroepsvereniging is ontstaan kort nadat de eerste osteopaten zich in België vestigen in de jaren 70 van vorige eeuw. De noodzakelijkheid om zich te verenigen om het beroep te vertegenwoordigen en te verdedigen vanuit 1 stem bleek snel noodzakelijk en blijft ook vandaag de dag nog steeds actueel.

De eerste osteopaten volgen hun opleiding aan de Europese School voor Osteopathie in Groot-Brittannië. Zij verenigen zich in 1975 in de “Société Belge d’Ostéopathie et de Recherche en Thérapie Manuelle”.
In die periode ontstaan er gelijkaardige scholen in Frankrijk, en later in België. Deze osteopaten vormen de “Association Belge des Ostéopathes”.
Deze beide verenigingen fuseren op 16 september 1986, tijdens hun Staten Generaal in Louvain-La-Neuve, en worden de “Belgische Vereniging voor Osteopathie”.

Zij leggen een verzoek neer om erkend te worden als beroepsvereniging bij de Raad van State.
Dat verzoek wordt aanvaard op 26 mei 1993.

In 1995 ontstaat het Register voor de Osteopaten van België (ROB) onder de vorm van een vzw.

Op 12 maart 1996 erkent minister Pinxten de Belgische Vereniging voor Osteopathie-BV als vertegenwoordiging bij de consultatieve diensten van het Ministerie van Middenstand.

In de plenaire zitting van 29 mei 1997 vraagt het Europees Parlement aan de Commissie om werk te maken van een erkenningsprocedure voor de niet-conventionele geneeswijzen, waaronder Osteopathie.
Om aan te sluiten aan de door het Europese parlement gestemde resolutie en om gevolg te geven aan onze wens om het beroep van osteopaat te reglementeren, besluit de Minister van Volksgezondheid, Marcel Colla, eind augustus 1997, om de verschillende beroepen die hij een statuut wil toekennen, samen te roepen. Het betreft: osteopathie, homeopathie, acupunctuur en chiropraxie.

Vlak na het aannemen door de senaat van het wetsvoorstel van Minister Marcel Colla (SP) op 22 april 1999, vraagt de Belgische Vereniging voor Osteopathie haar registratie aan als representatieve organisatie in de Paritaire Commissie en de Kamer voor Osteopathie.

In de maand mei van 1999 kondigt de Federatie van Socialistische Mutualiteiten aan dat zij, in het kader van hun bijkomende verzekeringen, een gedeeltelijke terugbetaling voor osteopathie organiseren. Beetje bij beetje hebben de andere mutualiteiten dit initiatief gevolgd.

Het is ook in 1999 dat de Belgische Associatie van Klassieke Osteopaten (BAKO) officieel het statuut krijgt van beroepsvereniging.

In 2000 beslist Minister van Gezondheid, Magda Aelvoet, een eerste stap te zetten naar de erkenning van enkele beroepsorganisaties voor homeopathie, acupunctuur, osteopathie en chiropraxie, om de autoriteiten een basis te geven voor onderhandelingen.
Jef Tavernier volgt Magda Aelvoet op en erkent de organisaties van niet-conventionele praktijken (beroepsverenigingen), waaronder BVO, BAKO en ROB bij Koninklijk Besluit op 10-02-2003.

Op 27 januari 2002 richt Claude Rousseau, DO (toenmalig vice-voorzitter BVO en secretaris-generaal van de Europese Federatie van Osteopaten) de Groepering Nationaal en Representatief voor Professionele Osteopaten vzw (GNRPO vzw) op en dit volgens strikte criteria op socio-professioneel en academisch gebied. De door de Raad van State erkende beroepsverenigingen besluiten om zich aan te sluiten bij de GNRPO vzw. Op 22 juni 2002 vertegenwoordigt GNRPO vzw deze 5 beroepsverenigingen.

Op 1 januari 2003 gebruiken alle mutualiteiten de ledenlijst van de GNRPO. Dit betekent dat enkel die patiënten worden terugbetaald die verzorgd worden door een osteopaat DO die lid is van een erkende beroepsvereniging, lid van de GNRPO.
Doch, door gebrek aan wetgeving omtrent de beoefening van osteopathie en onder dreiging van een aanklacht wegens discriminatie, worden de mutualiteiten verplicht om ook een terugbetaling te verzorgen voor de kinesitherapeuten die osteopatische handelingen verrichten.

De statuten van de vzw GNRPO werden eind 2003 ondertekend.

In hetzelfde jaar 2003 bekomt het ROB uiteindelijk het officiële statuut van beroepsvereniging.

In het voorjaar van 2004 kent het decreet van de Minister van Onderwijs van de Franstalige Gemeenschap, Mevrouw Dupuis, aan Osteopathie de academische graad toe van “Complementaire Master”. De Université Libre de Bruxelles (ULB) gebruikt deze kans en opent vanaf het academiejaar 2004-2005 een eerste jaar specifiek voor osteopathie. Dit zal vervolgen in een zes-jarige opleiding die leidt naar het diploma van “Complementaire Master in Osteopathie”.

Op 26 oktober 2007 organiseert de GNRPO de Staten-Generaal van de Osteopathie in Brussel. De deelnemende professionelen formuleren hier een gezamenlijk standpunt:
Osteopathie moet een vrij beroep zijn en complementair binnen de eerstelijnsgezondheidszorg.
Osteopathie moet onderwezen worden aan een universiteit.

In mei 2008 komt een conventie tot stand tussen de beroepsverenigingen voor osteopaten en de mutualiteiten die de voorwaarden voor hun tussenkomst in de honoraria van professionele osteopaten voor hun patiënten bepaalt. Deze voorwaarde is, het aan de patiënten afleveren van een door de mutualiteiten voorgesteld officieel attest.

In 2008 wordt GNRPO officieel lid van de “Nationale Unie der Vrije en Intellectuele Beroepen van België” (UNPLIB). Zij leidt een verzoek tot bescherming van de beroepstitel van osteopaat in bij het Ministerie van Middenstand (Sabine Laruelle). Langs de andere kant dagvaarden twee osteopatenorganisaties (ROB en IAO) de Belgische staat omdat de uitvoeringsbesluiten voor de wet Colla nog steeds niet werden uitgevaardigd.

In 2009 vraagt de Minister van Volksgezondheid (L. Onkelinx) een audit over osteopathie in België. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voert deze audit uit en de resultaten worden in 2010 gepubliceerd.

Ondanks de veroordeling van de Staat (februari 2010) om de wet Colla toe te passen, blijft de legaliteit van de uitoefening van osteopathie in het onzekere.

In 2011 minister Onkelinx heeft de in de wet Colla (1999) voorziene Kamers voor de niet-conventionele geneeswijzen en Paritaire Commissie samengesteld en ingesteld. De Kamer Osteopathie is sinds oktober 2011 actief en buigt zich maandelijks over de te behandelen onderwerpen zoals: de definitie van de osteopathie, de toegestane handelingen, de opleiding, de registratie en dergelijke meer. Zij formuleert haar adviezen die worden overgemaakt aan de Paritaire Commissie die de adviezen verder becommentarieert en haar bevindingen zal overmaken aan de minister. Heel dit proces wordt voorzien beëindigd te zijn tegen de zomer 2013.

In 2012 wordt de GNRPO vzw lid van de VOKA Healthcommunity. Deze organisatie wil een link vormen tussen de Vlaamse ondernemers en innoverende denkers binnen de gezondheidzorg.

Eind 2014, als gevolg van twee jaren samenwerking in de Kamer Osteopathie, zijn verschillende beroepsverenigingen zich bewust gaan worden van het belang van een nauwe samenwerking. Na vele maanden werken hebben BAKO, ROB en BVO beslist om zich te verenigen onder het vaandel van de BVBO.De raad van bestuur wordt de eerste twee jaar na de fusie paritair samengesteld zodat alle leden van de verschillende verenigingen zich vertegenwoordigd voelen.

In het begin van 2017, fusioneert de UVO met de BVBO. Daarmee wordt de BVBO de grootste beroepsvereniging voor Belgische osteopaten met ongeveer 900 leden. BVBO treedt toe tot UNIZO in afwachting opgenomen te worden in de Federatie Vrije Beroepen. Dit belangenplatform is een belangrijke speler ten aanzien van de overheid. Gezien de verschillende fusies is het bestaan van de GNRPO vzw niet langer relevant als koepelvereniging en wordt ze in 2018 hervormt tot coördinator van bijscholing en wachtdienst.

Sinds 2019 stellen wij onszelf voor onder de merknaam "Osteopathie.be" om zo onze media-impact te zien toenemen in alle regio's van het land.
In het najaar van 2020 zal de huisstijl van Osteopathie.be ook gewijzigd worden voor een nieuwe, frissere versie van het logo, de website, het magazine "ABOUT OSTEOPATHIE" en de maandelijkse nieuwsbrief.