Veelgestelde vragen (FAQ)

Raadpleeg onze “vraag en antwoord” zone bestemd voor de patiënt, de osteopaat en de osteopathie. De vragen kunnen verschillen naargelang het doelpubliek. Kies de sectie die bij jou past.

Moet een osteopaat voldoen aan de GDPR-wetgeving?

Het algemeen reglement betreffende de bescherming van de persoonlijke gegevens (GDPR) verplicht de osteopaat bekend te maken dat hij persoonlijke data verzamelt. Hij dient tevens bekend te maken hoe hij ze gebruikt en de maatregelen aan te tonen van hoe hij die gegevens beschermt. Osteopathie.be stelt een aantal modellen van documenten, aangepast aan het beroep, ter beschikking van haar leden. Elke osteopaat moet voldoen aan deze wetgeving. Elke patiënt, waarvan zijn persoonlijke gegevens in je bezit zijn, heeft het recht om je op elk moment deze gegevens op te vragen op een door hem te kiezen manier. Je dient op zijn of haar vraag: - een afschrift te bezorgen van de gegevens waarover je beschikt; - correcties aan te brengen mochten er fouten zijn vastgesteld; - het overdracht van gegevens mogelijk te maken bij wisselen van zorgverlener; - alle informatie die je over hem beschikt te vernietigen. De osteopaat dient een aantal bepalingen te afficheren in de wachtzaal en op zijn website.

Welke documenten moet ik gebruiken om te werken?

Je hebt een aantal verplichtingen zowel op het gebied van vrij beroeper als van medisch beroep. De nodige documenten om te voldoen aan deze verplichtingen vind je in de zone "leden"

Hoe een boekhouding bijhouden als osteopaat?

Elke vrije beroeper moet zowel zijn inkomsten als zijn uitgaven kunnen bewijzen. Je dient dus de bestaande wetgeving hieromtrent te volgen en de juiste documenten te gebruiken. Je beroepsvereniging kan je hierbij helpen. Een boekhouder is geen overbodige luxe.

Ben ik verplicht fiscale ontvangstbewijzen af te leveren?

Strict wettelijk gezien moet je voor elke inkomst een fiscale attest voorzien (artikel 320 wetboek op de inkomsten 1992). In realiteit is het evenwel zo dat enkel bij contante betaling een fiscaal attest noodzakelijk is. Alle vormen van electronisch betalen (bankcontact,payconic,bankapp,overschrijving..) laten toe om via bankafschriften van je officiele rekening de inkomsten aan te tonen

Hoe uw honoraria laten betalen?

Het honorarium en de wijze van betaling moeten kenbaar gemaakt worden in de wachtzaal en als je over een website beschikt ook op dat medium. Het honorarium is vrij te bepalen maar dient in een normale verhouding te staan tot de dienst.

Is osteopathie onderworpen aan BTW?

Uw vereniging heeft ervoor gezorgd dat sinds 01/10/2020 alle osteopaten vrijgesteld zijn van btw. De administratie dient evenwel nog een aantal richtlijnen op te stellen dienaangaande.

Moet ik toelating vragen aan de patiënt om hem te mogen behandelen?

Gezien het in de overgrote meerderheid van de gevallen zo is dat de patient zich bewust en vrijwillig tot een osteopaat wendt en kan men dit als een toestemming tot behandelen beschouwen. Er zijn evenwel een paar specifieke gevallen waar een schriftelijke toestemming voorzien is: voor het behandelene van kinderen onder de 13 jaar (GDPR) is het aangewezen een document te laten tekenen door ouders of voogd. Voor het gebruiken van interne technieken voor intieme zones is het aangeraden een geinformeerde toestemming te laten tekenen. Beide documenten zijn te vinden in de ledenzone.

Mag ik deelnemen aan een nationale wachtdienst?

Elke osteopaat lid van de GNRPO vzw (Groepering nationaal en representatief voor de osteopathie) kan deelnemen aan de wachtdienst. De wachtdienst wordt georganiseerd per provincie gedurende het weekend en de feestdagen. Een verhoogd honorarium is toegestaand. Je participatie is gratis en zonder verplichting. Indien wij onszelf serieus nemen als eerste lijn zorgverlener dienen wij continuiteit van zorg te voorzien en is het bestaan van een wachtdienst een normale zaak,net zoals eraan deelnemen. Verder informatie vind je terug in de ledenzone.

Waar kan ik vrijwillig als osteopaat werken?

Binnen onze vereniging bestaan er 3 sociale zorghuizen die via een laagdrempelig tarief osteopathie bereikbaar maakt voor sociaal zwakkere bevolkingsgroepen. Een aantal osteopaten voorzien elke week op vrijwillige basis hun permanentie in een beurtrol. Wij willen graag deze diensten uitbreiden zodat meer mensen kunnen gebruik maken van onze geneeswijze.

Mag ik, als osteopaat, publiciteit voeren?

De EU-wetgeving verbied een zekere vorm van publiciteit niet. Toch dient elke osteopaat een aantal specifieke regels te respecteren, eigen aan een medisch beroep. De deontologische code binnen de vereniging legt de publiciteit aan banden zodat ze discreet en objectief blijft. Elke vorm van onechte beweringen, ronselende of vergelijkende reclame is verboden. Betalende online-publiciteit is verboden.

Hoe kan ik me, als startend osteopaat, bekend maken?

Je kan de opening van je praktijk bekend maken door een eenmalige publicatie in een plaatselijk krantje. Ze dient evenwel discreet en verhoudingsgewijs te zijn. Je kan ook een mededeling doorsturen naar je plaatselijke stakeholders zoals artsen, kinesitherapeuten, collega's....of eventueel een ontmoeting plannen. Via onze site zal je ook makkelijk te vinden zijn. Je kan ook een eigen site creëeren maar die moet dan wel voor de lancering eerst aan de vereniging worden voorgelegd. Je inschrijven op lijsten onder de rubriek "osteopaten" is toegelaten.

Wat is een exclusief osteopaat?

Een exclusieve osteopaat is een collega die enkel de osteopathie beoefent. Aan onze leden die een medische vooropleiding hebben gevolgd wordt gevraagd met deze praktijk (kiné,...) te stoppen, ten laatste 3 jaar na het behalen van hun diploma osteopathie. Deze regel is een basisvereiste om lid te blijven van onze beroepsvereniging Osteopathie.be

Mag ik mijn kabinet delen met andere zorgverstrekkers?

Een gedeelde paktijkruimte kan zowel economisch als intellectueel een positieve zaak zijn. Dit laat toe om kosten te delen, verstandig met tijd om te gaan maar evenzeer een kruisbestuiving te ondergaan met een andere discipline in de zorg. Vraag zeker om inlichtingen omtrent btw voor associatie aan uw boekhouder of belastingskantoor.

Mag een andere osteopaat zich in mijn straat vestigen?

Iedereen is vrij een praktijk te openen waar hij wil. Soms moet toelating gevraagd worden aan de gemeente om een activiteit te mogen uit oefenen. Het blijft evenwel de bedoeling om in overeenstemming met de deontologie van het beroep geen deloyale concurrentie te voeren. Dit is ook de reden waarom in veel samenwerkingscontracten een clausule is opgenomen waarin een geografisch item is opgenomen. Hierin wordt vaak een perimeter bepaald waarin je geen eigen praktijk kan openen.

Kan ik als werknemer aan de slag? Of enkel als zelfstandige?

Momenteel is het eerder uitzonderlijk dat osteopaten in dienstverband werken. Zogoed als iedereen werkt op zelfstandige basis.

Kan ik een deeltijdse opdracht als osteopaat combineren met een ander beroep?

Er is geen wettelijk verbod op het combineren met andere beroepen. Maar de deontologie van onze vereniging vraagt om na verloop van tijd (3 jaar) geen verdere combinatie uit te oefenen met een ander (para-) medisch beroep. Dit is erg belangrijk als profilering naar de patient, de stakeholder en de overheid toe. In de aanvang van hun carriere zijn er jonge collega's die evenwel het beroep van osteopaat combineren met een totaal ander brace (vertegenwoordiger, immo ..) om op een financieel rustige basis hun patienteel te kunnen uitbouwen.

Welke medische handeling(en) mag een osteopaat NIET uitvoeren?

"Zijn verboden handelingen voor een osteopaat: het voorschrijven en verstrekken van medicatie, het voorschrijven van beeldvorming of bloedanalyse (als advies kan het wel), het opstellen van een medisch certificaat en het behandelen van geestesziekten. Een osteopaat mag ook geen voorschrift kinesitherapie gebruiken of attesteren als kinesitherapie voor zijn osteopathieconsultaties. Voorbeelden van technische ingrepen die verboden zijn: elke doorboring van de huid of slijmvliezen door naalden, handelingen die behoren tot de vroed-en verloskunde, het gebruik van therapeutische electrische stromen zowel diagnostisch als therapeutisch, het uitvoeren van injecties of puncties, het toedienen van narcotica, de functionele revalidatie.... Een uitzondering op deze technische handelingen is het gebruik van "" de haken"" waarmee men voornamelijk bindweefselverklevingen los maakt.

Mag ik vitamines, homeopathie of andere vrijverkrijgbare medicatie voorschrijven?

Een osteopaat is geen arts of homeopaat en mag dus geen voorschrift afleveren. Men mag evenwel raad geven en de patient aansporen met zijn arts of apotheker hierover in dialoog te gaan.

Waar kan ik Nederlandstalige of Franstalige collega's ontmoeten?

Onze vereniging Osteopathie.be groepeert alle osteopaten, los van hun moedertaal. Dankzij een aantal communicatiekanalen en platformen kan je met collega's in contact komen. Verder is er de jaarlijkse algemene vergadering waar alle leden op uitgenodigd worden. GFO (FR) en VOV (NL) richten regionale activiteiten in waar collega's elkaar kunnen ontmoeten. Per definitie zijn wij een ledenvereniging waar elk lid welkom is, en kan deelnemen aan elk van haar projecten.

Mag ik consultaties aan huis uitvoeren?

Huisbezoeken dienen zo veel als mogelijk vermeden te worden. Gezien onze discipline moeten er optimale condities aanwezig zijn om tot een coherente en succesvolle consultatie te komen.

Werken als osteopaat

Door in te loggen vindt u alle documenten die nodig zijn voor uw praktijk. U krijgt ook toegang tot nieuwsberichten specifiek gericht aan onze leden en documenten van uw beroepsvereniging osteopathie.be.

Ik log in Al uw documenten