26 maart 2020
Steunmaatregelen bij stopzetting praktijk door Coronavirus

Hieronder zetten we alle bekende gegevens omtrent de economische ondersteuning zowel door de federale- als door de Vlaamse regering op een rijtje.

1. Federaal (voor heel België)


1.1 Overbruggingspremie


Vrijdag laatstleden heeft het federale parlement de wettekst goedgekeurd met bijkomende steunmaatregelen voor zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken door het coronavirus. Alle gezondheidszorgberoepen, met inbegrip van de osteopaten, hebben hier recht op voor de maanden maart en april 2020.
Vul hier het "Inlichtingenformulier overbruggingsrecht gedwongen of vrijwillige totale onderbreking naar aanleiding van coronavirus COVID-19" in en stuur dit terug naar uw sociale verzekeringskas. (Xerius, Acerta etc..) Je vindt mogelijk ook een dergelijk vereenvoudigd formulier op de website van je sociale verzekeringskas.

Ook de zelfstandige ondernemers waarvan het beroep niet in het ministerieel besluit vermeld is, zoals ons beroep, hebben recht op de volledige overbruggingspremie voor de maanden maart en april 2020. Wel dien je hiervoor uw activiteiten gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen te onderbreken, voor elk van deze twee maanden, en dit ten gevolge van het coronavirus COVID-19.

Tijdens de volledige onderbreking van je professionele activiteiten, zijn dringende tussenkomsten wel toegestaan. Urgente gevallen kunnen dus wel behandeld worden. Wel wordt aangeraden een verslag van deze gevallen bij te houden.

De FOD Economie bevestigt ons dat de gezondheidszorgberoepen zoals tandartsen, kinesitherapeuten, osteopaten, … verder mogen werken, maar dat de zorgen die uitgesteld kunnen worden, naar een latere datum verplaatst moeten worden.

We dienen dus het formulier in te vullen en het vak: “Ik heb mijn zelfstandige activiteit, die niet beoogd wordt in de lijst in bijlage, volledig moeten onderbreken en dit voor de periode: van ...................................... (datum) tot ..................................” aan te kruisen.
Vervolgens moet je in het formulier vermelden waarom u uw zelfstandige activiteit heeft moeten onderbreken ten gevolge van het coronavirus COVID-19. Je kan volgende zin gebruiken:
“Als osteopaat en zorgverlener zag ik mij verplicht, op advies van de overheid en bij gebrek aan voldoende beschermend materiaal, om mijn consultaties te annuleren en mijn praktijk te sluiten. Ik behandel bij uitzondering enkel nog urgente problematieken.”

Vul de begin- en einddatum goed in. Noteer minstens 10/04/2020 als einddatum voor de maand april omdat de lockdown hoogstwaarschijnlijk verlengd zal worden. Indien de lockdown in mei verder loopt dien je gewoon een nieuw formulier in te vullen.

Indien je geen personen ten laste hebt ontvangt je een vergoeding van 1291 EUR voor maart. Met personen ten laste ontvangt u 1614 EUR.
Vul je aangifte zo snel mogelijk zodat je de vergoeding begin april kan ontvangen.

1.2 Vermindering van uw sociale bijdragen


Indien je als zelfstandige ondernemer moeilijkheden ondervindt ten gevolge van het coronavirus kan je een aanvraag indienen voor de vermindering van uw sociale bijdragen voor het jaar 2020 indien uw geschatte beroepsinkomsten lager zijn dan een van de wettelijke drempels. Wend je hiervoor tot je sociale verzekeringskas.

1.3 Uitstel van uw sociale bijdragen


Als zelfstandige ondernemer die getroffen werd door de gevolgen van het coronavirus kan je een schriftelijke aanvraag indienen bij je sociaal verzekeringskas om de betaling van je voorlopige sociale bijdragen met één jaar uit te stellen, zonder dat hiervoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

Deze maatregel geldt voor de sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020.

Je aanvraag moet vóór 31 maart 2020 opgestuurd worden voor uitstel van betaling van de bijdrage van het eerste trimester. De aanvraag voor het uitstel van de betaling van de bijdrage voor het tweede trimester moet voor 15 juni 2020 opgestuurd worden.

De bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

De aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

  • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;

  • naam en zetel van zijn bedrijf;

  • ondernemingsnummer.Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn er verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd. Alles hieromtrent vind je terug op de website van je sociale verzekeringskas.

1.4 Kwijtschelding verhogingen


Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2020 niet tijdig voor 31 maart 2020 betalen, zullen omwille van de laattijdige betaling geen verhogingen moeten betalen. Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 moeten betaald zijn. Die verhogingen vallen automatisch weg. De zelfstandige moet dus geen aanvraag doen.

1.5 Vrijstelling van uw sociale bijdragen


Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen. Deze vrijstelling kan volledig of gedeeltelijk zijn.
Er is een vereenvoudigd aanvraagformulier beschikbaar dat je kunt opvragen bij je sociale verzekeringskas.
Opgelet! Vroeg je je vrijstelling van bijdragen online aan? Dan meld je dit best ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier.

1.6 Hypothecaire lening


Indien u een hypothecaire lening heeft en moeilijkheden ondervindt voor de betaling van de maandelijkse afbetalingen, neem dan contact op met uw bank. Er werden een aantal maatregelen getroffen voor het uitstel van de betaling van interesten. Wacht evenwel nog tot het eind van deze week of begin van volgende week om hiervoor contact op te nemen met uw bank gezien nog niet alle details hiervoor vastliggen.

2. Het Vlaamse gewest


2.1 Hinderpremie


Ondernemers en zelfstandigen in het Vlaams Gewest die verplicht hun zaak moeten sluiten omwille van de coronamaatregelen kunnen een premie aanvragen per onderneming (niet per vestigingseenheid).

De hinderpremie kan aangevraagd kunnen worden via een onlineapplicatie op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) maar is voorlopig nog niet van toepassing op ons beroep. Wij dringen er bij minister Crevits op aan om ook ons beroep op de lijst te zetten.

Meer informatie
Website UNIZO: https://www.unizo.be/hinderpremie-coronatijden

De Raad van Bestuur heeft verder ook nog om steun gevraagd van UNIZO.